• 2
 • 4
 • 3
 • 6

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleidende bepaling
Gezond Sapvasten, is gespecialiseerd in het organiseren van sapvastenkuren in Nederland en Gran Canaria. Gezond Sapvasten is onderdeel van het dienstenpakket van Maartje Wijnhoven en Monique van der Zanden.

Artikel 2: De reserveringsopdracht
Inschrijving geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Gezond Sapvasten (http://www.gezondsapvasten.nl). In geval van annulering is de hoofdboeker aansprakelijk voor de door hem/haar aangemelde personen en verantwoordelijk voor de betaling van de totale reissom. Zowel een mondelinge reservering, een reservering per e-mail of een boeking via de website is bindend, ook zonder de aanwezigheid van een handtekening. Indien de hoofdboeker besluit te annuleren behoudt Gezond Sapvasten zich het recht voor om annuleringskosten bij de aanmelder in rekening te brengen conform artikel 9.

De hoofdboeker zal voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan Gezond Sapvasten.

Het is minderjarige personen niet toegestaan opdrachten aan Gezond Sapvasten te verstrekken. Tevens is het verboden om zich te laten registreren onder een valse naam of adres.

Let op! Voor reizigers die een reis inclusief vlucht hebben geboekt: In verband met strenge regels t.a.v. veiligheid bij de airlines, is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de volledige voor- en achternamen zoals in het paspoort vermeld staat. De hoofdboeker dient tevens de bevestigingsfactuur te controleren. Wordt dit niet gedaan en de namen zijn niet correct, dan zijn eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de hoofd boeker.

Artikel 3: Betalingen
Een eerste aanbetaling van 50% van de gehele reissom per persoon moet binnen veertien dagen na het versturen van onze bevestiging zijn ontvangen. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit van Gezond Sapvasten zijn. Bij niet tijdig betalen is de reiziger in verzuim. Indien de betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Gezond Sapvassten behoudt zich het recht voor om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Bij aanmeldingen binnen zes weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen 24 uur te worden voldaan. Na ontvangst van de totale reissom ontvangt de reiziger circa een week voor vertrek de reisbescheiden en tickets.

De hoofd boeker is verantwoordelijk voor de verspreiding en/of beheer van de reisbescheiden voor de overige deelnemers van de betreffende boeking.

Artikel 4: Reissom
Elke reis biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de reissom. Vanaf 1 april 2007 is de Code Reisaanbiedingen van kracht. Deze wet verplicht de reisorganisatie alle onvermijdbare kosten in de reissom mee te nemen. De boekingskosten zijn inclusief de reissom. Het kan het zijn dat u een toeslag dient te betalen voor afwijkende zaken tijdens uw reis. Denk bijvoorbeeld aan een duurdere kamer (éénpersoonskamer) of een vluchttoeslag voor een door u ander gewenste vliegmaatschappij.

Artikel 5: Informatie
Elke reis vergt een goede voorbereiding en dus ook een sapvasten-reis. Naast onze uitgebreide website, verspreiden we tevens onze Informatiekaarten.

De reiziger dient bij vertrek zelf zorg te dragen voor de benodigde geldige documenten zoals paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren, etc.

Artikel 6: Reisbescheiden
U ontvangt uw reisbescheiden (en eventueel) uw e-tickets uiterlijk een week voor vertrek.

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger
U kunt uw reis wijzigen na bevestiging, echter kan dit alleen schriftelijk of per email en nadat de volledige betaling is voldaan. Dit geldt niet voor onze groepsreizen, deze kunnen alleen tot 2 maanden voor aanvang gewijzigd worden. Er gelden wijzigingskosten: € 15,00 per persoon.

Heeft u een reis inclusief vlucht, dan gelden andere wijzigingskosten. Deze variëren per airline en zijn altijd op aanvraag.

Artikel 8: In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een ander. Eventuele kosten (voor bijvoorbeeld een vlucht) die daarmee gepaard gaan, worden doorberekend aan de hoofdboeker.

Artikel 9: Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst na 48 uur wordt geannuleerd, is de reiziger de reserveringskosten en de annuleringsverzekering (indien afgesloten) verschuldigd. De annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering:

Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de reis: 50% vd reissom;
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de reis: 75% vd reissom;
Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis: 90% vd reissom;
Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van de reis: 100% vd reissom;
Bij annulering op de vertrekdag of later: 100% vd reissom.

Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per email te worden gemeld bij Gezond Sapvasten. De dag dat deze schriftelijke of digitale annulering binnenkomt, geldt als de annuleringsdatum.

Artikel 10: Opzegging door Gezond Sapvasten
Gezond Sapvasten heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Gezond Sapvasten aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, oorlogsperikelen etc).

Artikel 11: Wijziging door Gezond Sapvasten
Gezond Sapvasten heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10. De wijziging deelt Gezond Sapvasten binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Gezond Sapvasten van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Gezond Sapvasten verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, is Gezond Sapvasten onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Gezond Sapvastenr is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Gezond Sapvasten of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13: Hulp en bijstand
Gezond Sapvasten is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Gezond Sapvasten, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 is toe te rekenen.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Gezond Sapvasten zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Gezond Sapvasten bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator
Indien Gezond Sapvasten jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Gezond Sapvasten ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 16: Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Gezond Sapvasten heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17: Klachten
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt dit melden bij de betrokken dienstverlener of, als deze niet aanwezig is, bij Gezond Sapvasten. Indien u niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan uw eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

Mocht de klacht niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht schriftelijk of per email en binnen twee weken na de vakantie te zijn ingediend. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld worden achteraf niet in behandeling genomen.

Artikel 18: Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

© Gezond Sapvasten 2011

Een groot deel van onze klandizie komen voort uit terugkerende klanten en doorverwijzingen. De reden hiervoor is onze professionaliteit en gedrevenheid voor ons vak!

Locatie

 • Stogger 3
  5988 AD  Helden

Contact

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons